Wzory pism procesowych

Zgodnie z definicją zawartą w Kodeksie postępowania cywilnego pisma procesowe to wnioski, dowody i oświadczenia stron składane do sądu poza rozprawą. Takie dokumenty muszą zawierać informacje o wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia. Ich sporządzanie podlega też licznym wymogom formalnym, dlatego, aby poprawnie je sformułować, warto posiłkować się odpowiednimi wzorami.

Wzory pism procesowych to zatem nic innego jako gotowe do wypełnienia formularze, które spełniają określone wymagania ustawodawcy i po odpowiednim wypełnieniu, są gotowe do złożenia w sądzie. Taki dokumentami dysponuje nasza Kancelaria adwokacka z Trzebnicy, która zapewnia pomoc nie tylko przy ich formułowaniu, ale także podczas całego postępowania sądowego. 

Pełnomocnictwo szczególne

Pełnomocnictwo szczególne zawierane jest dla konkretnej czynności. Jest to pełnomocnictwo o najwęższym zakresie działania. Powinno ono wyraźnie oraz dokładnie wskazywać czynność, do której powołano pełnomocnika. Musi być ona indywidualnie oznaczona. W innym wypadku będziemy mieli do czynienia z pełnomocnictwem rodzajowym. Najczęściej tego typu pełnomocnictwo wykorzystuje się przy sprzedaży lub kupnie samochodu czy nieruchomości.

Podkreślenia wymaga, że jeżeli chcemy upoważnić inną osobę do dokonania w naszym imieniu czynności prawnej, dla której prawo wymaga szczególnej formy (np. aktu notarialnego), pełnomocnictwo musi być udzielone w takiej samej formie, w jakiej musi być dokonana ta czynności. Dzieje się tak w przypadku pełnomocnictwa do zakupu lub sprzedaży nieruchomości.

Pełnomocnictwo może zostać w każdej chwili wypowiedziane. Wzór wypowiedzenia znajdziesz tutaj.

Pełnomocnictwo do doręczeń

Strona, która nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej, lub w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w Polsce, jest zobowiązana ustanowić pełnomocnika do doręczeń w kraju.

W przypadku niewykonania tego obowiązku adresowane do tej strony pisma sądowe pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. Strona powinna zostać o tym pouczona, a ponadto o możliwości złożenia odpowiedzi na pismo wszczynające postępowanie i wyjaśnień na piśmie oraz o tym, kto może być ustanowiony pełnomocnikiem.

Jest to wyjątek od kodeksowej gwarancji zapewnienia stronie możliwości zaznajomienia z całością materiału zgromadzonego w sprawy i możliwości podejmowania odpowiednich czynności procesowych. Celem tej regulacji jest eliminacja przewlekłości postępowania i przeszkód, jakie generują doręczenia zagraniczne.

Pełnomocnictwo może zostać w każdej chwili wypowiedziane. Wzór wypowiedzenia znajdziesz tutaj.

Wypowiedzenie pełnomocnictwa

Pełnomocnictwo cechuje możliwość jego odwołania w każdej chwili. Wypowiedzenie pełnomocnictwa powinno zawierać dane mocodawcy i pełnomocnika, wskazanie, jakiej sprawy dotyczy wypowiedzenie, oświadczenie o wypowiedzeniu pełnomocnictwa, datę oraz podpis osoby wypowiadającej pełnomocnictwo.

Pełnomocnictwo możemy odwołać w dowolnej formie. Bez znaczenia jest forma, w jakiej zostało ono udzielone. Ze względów dowodowych najlepiej wypowiedzieć je na piśmie. Odwołanie pełnomocnictwa jest skuteczne z chwilą, gdy doszło do pełnomocnika. Pełnomocnik jest obowiązany do działania za stronę przez 14 dni od dnia jego wypowiedzenia, przy czym mocodawca może zwolnić go od tego obowiązku.

Wniosek o sporządzenie uzasadnienia

Sąd sporządza pisemne uzasadnienie orzeczenia na wniosek strony o jego doręczenie wraz z uzasadnieniem, które strona może złożyć w terminie tygodnia od dnia ogłoszenia orzeczenia, a jeżeli zostało jej ono doręczone z urzędu – licząc od dnia jego prawidłowego doręczenia.

Wniosek może obejmować żądanie sporządzenia uzasadnienia całości wyroku, jak i jego poszczególnych części, np. kosztów postępowania.

Stosownie do treści art. 25b ustawy o kosztach sądowych, od w/w wniosku pobiera się opłatę stałą w kwocie 100 zł. Wniosek dotknięty brakami, których strona po wezwaniu nie uzupełniła w zakreślonym terminie (tj. nie uzupełniła opłaty lub nie wskazała zakresu) podlega odrzuceniu.

Wniosek o doręczenie prawomocnego orzeczenia

 

Wymogi formalne dotyczące pism procesowych

W Kodeksie postępowania cywilnego znaleźć można szczegółowe wytyczne dotyczące elementów, które powinny zawierać pisma procesowe. Tym samym jeszcze przed rozpoczęciem postępowania w sprawach cywilnych konieczne jest sporządzenie pisma, zawierającego:

  • oznaczenie sądu, do którego kierowane jest pismo,
  • dane osobowe stron, ich pełnomocników lub przedstawicieli ustawowych,
  • oznaczenie rodzaju pisma,
  • przedstawienie celu wniosku lub oświadczenia,
  • wskazanie faktów i dowodów popierających stanowisko,
  • podpis strony lub jej pełnomocnika,
  • załączniki.

 

Znaczenie poprawności pism procesowych

Niedopełnienie wymogów dotyczących pism procesowych może skutkować wezwaniem do naniesienia poprawek lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Jeżeli dokument nie zostanie poprawiony we wskazanym czasie, zostanie zwrócony. Aby nie popełnić błędów, warto więc na etapie przygotowywania dokumentów, skorzystać ze wzorów pism procesowych oraz poprosić o wsparcie adwokata.