Jakich spraw dotyczy tajemnica adwokacka?

Zawód adwokata polega na udzielaniu pomocy prawnej. W szczególności adwokat broni i zastępuje strony w ramach obowiązujących przepisów przed wszystkimi sądami, komisjami dyscyplinarnymi, urzędami. Udziela również porad prawnych i opracowuje akty prawne. W związku z tym, ma szeroki dostęp do wszystkich spraw, związanych z zarówno z życiem prywatnym, jak i zawodowym klienta. Adwokata obowiązuje tajemnica adwokacka. A co to właściwie jest? Czy wszystkie informacje są nią objęte?


Tajemnica zawodowa i elektroniczne środki przechowywania

Jednym z głównych obowiązków adwokata jest zabezpieczenie przed ujawnieniem lub niepożądanym wykorzystaniem wszystkich materiałów, informacji, które pozyskał w związku z wykonywaniem obowiązków zawodowych. Te materiały powinny znajdować się w aktach i są one objęte tajemnicą adwokacką. Tajemnicą są również objęte wiadomości, notatki, dokumenty związane ze sprawą, niezależnie od miejsca w którym się znajdują. Do przestrzegania tajemnicy zawodowej są zobowiązani również współpracownicy, personel zatrudniony do pracy w danej sprawie. Obowiązek przestrzegania tajemnicy zawodowej jest nieograniczony w czasie.Każdy adwokat posługuje się komputerem lub innym środkiem elektronicznego utrwalania danych. W związku z tym jest zobowiązanych do stosowania oprogramowania, chroniącego dane przed niepowołanym ujawnieniem. Przekazywanie danych na dyskach wymaga zachowania szczególnej ostrożności.

Obowiązek tajemnicy adwokackiej nie dotyczy informacji udostępnianych na podstawie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. W ustawie o adwokaturze jest informacja, która pozwala sądowi na zwolnienie adwokata z obowiązku zachowania tajemnicy, ale „tylko wtedy, gdy jest to niezbędne dla dobra wymiaru sprawiedliwości, a okoliczność nie może być ustalona na podstawie innego dowodu”.