Jak ustalić wysokość alimentów?

Obowiązek alimentacyjny rodziców względem dziecka oraz zakres i forma przysługujących mu świadczeń jest regulowany przez art. 133 i 135 k.r.o. Zgodnie z przytoczonymi przepisami, rodzice są zobligowani do ponoszenia świadczeń wobec dziecka, które nie ma możliwości się samodzielnie utrzymać, z wyjątkiem sytuacji, gdy dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.


młotek drewnianyW każdym innym przypadku obowiązek alimentacyjny ciąży na obojgu rodziców, przy czym jego wykonanie może również polegać w całości lub w części na osobistych staraniach o utrzymanie lub wychowanie dziecka – wówczas to pozostali zobowiązani muszą pokryć w całości lub w części koszty tych działań. Niestety rodzic decydujący się na złożenie pozwu o zasądzenie alimentów często staje przed dylematem, w jaki sposób należy ustalić ich kwotę. O czym warto wówczas pamiętać i jakie czynniki uwzględnić – opowiemy w dalszej części wpisu.

W jaki sposób wyznaczana jest wysokość alimentów?

W przepisach nie istnieją żadne uniwersalne taryfikatory, które w jasny sposób wskazywałyby, ile może wynosić najniższa kwota alimentów, a ile najwyższa. Tak samo przepisy nie określają, jak należy obliczać wysokość alimentów na rzecz dzieci. Wskazują one wyłącznie na to, że wysokość alimentów zależy od wielu indywidualnych czynników, a przede wszystkim od uzasadnionych potrzeb uprawnionego dziecka. Tak zdefiniowany zakres alimentów powoduje, że w pozwie należy szczegółowo opisać potrzeby dziecka i przedstawić, jaka kwota jest wymagana na ich zaspokojenie. Ponadto wskazane jest, aby określić dochody, majątek oraz możliwości zarobkowe zobowiązanego rodzica. Złożenie pozwu o alimenty to skomplikowane zadanie wymagające uzupełnienia wielu informacji oraz zgromadzenia dowodów, dlatego dobrze jest wówczas skorzystać z wiedzy adwokata, który pomoże poprawnie poprowadzić postępowanie dotyczące alimentów.

Od jakich czynników zależy wysokość alimentów?

Do wyznaczenia wysokości alimentów niezbędna jest dokładna analiza wszystkich wydatków, choć należy przy tym pamiętać, że to usprawiedliwione potrzeby dziecka są jednym z kluczowych zagadnień, które sąd bierze pod uwagę podczas ustalania ostatecznej wysokości świadczeń. W tej sytuacji rodzic powinien w pierwszej kolejności starannie wyliczyć miesięczne koszty utrzymania dziecka. Przy określaniu wysokości alimentów na dziecko należy skoncentrować się na wydatkach związanych z:

 • mieszkaniem (czynsz, media),
 • szkołą (podręczniki, zeszyty, przybory, materiały naukowe, zajęcia dodatkowe, wyjazdy, obiady, ubezpieczenia, składki szkolne),
 • wyżywieniem,
 • leczeniem (wizyty lekarskie, leki, zabiegi, sprzęt rehabilitacyjny),
 • środkami higieny i czystości,
 • odzieżą i obuwiem,
 • życiem codziennym (meble, przedmioty niezbędne do urządzenia przestrzeni, sprzęt elektroniczny, sportowy),
 • kosztami dojazdów,
 • czasem wolnym, rozrywką i kulturą (zabawki, książki, gry, bilety na wydarzenia kulturalne),
 • wyjazdami weekendowymi i wakacjami,
 • jednorazowymi wydatkami.

Podczas dochodzenia roszczeń alimentacyjnych do pozwu należy dołączyć dowody dokumentujące poniesione wydatki na dziecko. Będą nimi m.in. imienne faktury i paragony związane z opłatami ponoszonymi za mieszkanie (czynsz, media, wywóz śmieci, raty kredytu, podatek od nieruchomości), rachunki za rzeczy zakupione dziecku (żywność, ubrania, kosmetyki, przybory), zaświadczenia o zajęciach dodatkowych wraz z wysokością opłat, zaświadczenia od lekarza potwierdzające wizyty lekarskie. Dowodem są także same zeznania rodzica, który ponosi wspomniane koszty. Po wykazaniu usprawiedliwionych potrzeb dziecka należy obliczyć część przypadającą na rodzica, który ma zostać obciążony kosztami utrzymania dziecka. W większości przypadków jest to więcej niż połowa całej wartości, ponieważ rodzic sprawujący bieżącą opiekę nad dzieckiem wypełnia swój obowiązek alimentacyjny poprzez osobiste starania i sprawowanie bezpośredniej pieczy. Proporcjonalność rozłożenia kosztów utrzymania dziecka pomiędzy rodzicami zależy jednak od indywidualnych okoliczności w danej sprawie, na co składa się chociażby wiek dziecka, aktualne zarobki rodziców, ale też ich możliwości zarobkowe.