Jak napisać pozew o rozwód?

Formalne zakończenie małżeństwa wymaga uzyskania rozwodu, który będzie orzeczony przez rozpatrujący sprawę sąd okręgowy. W tym celu należy jednak zainicjować całą procedurę, składając odpowiednio sformułowany pozew wraz z kompletem niezbędnych w takim przypadku dokumentów. Ponieważ przepisy nie wymagają, żeby korzystać przy jego pisaniu z pomocy pełnomocnika – radcy prawnego albo adwokata, wiele osób ma zamiar zrobić to na własną rękę. Strategia taka może jednak nie przynieść dobrych efektów np. z uwagi na ewentualne uchybienia formalne czy popełnione błędy merytoryczne. Lepszym wyjściem okaże się więc zwrócenie się o pomoc do fachowców niż posiłkowanie się wzorami pism procesowych. W Trzebnicy wsparciem będzie kancelaria Anny Jurkowskiej, zajmująca się ponadto sprawami cywilnymi, spadkowym i mediacjami. Przekonajmy się, co musi zawierać pozew i jakich dokumentów wymaga.

Co powinno się znaleźć w pozwie rozwodowym?

W pozwie rozwodowym muszą być podane dane osoby, która wnosi o orzeczenie rozwodu, czyli powoda, a także współmałżonka, określanego jako pozwany. Wymagane jest podanie imienia, nazwiska, dokładnego adresu, PESELu oraz danych kontaktowych w postaci numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej. Bez ich podania sąd nie nada pismu dalszego biegu. Niezbędne jest wskazanie, że powód domaga się orzeczenia rozwodu. W pozwie można zaznaczyć, że wnosi się o odstąpienie od orzekania o winie. Jeżeli podobne oświadczenie złoży również strona pozwana zostanie ono uwzględnione przez skład orzekający, co znacząco przyspieszy procedowanie. W przypadku, gdy małżeństwo wychowuje wspólne dzieci, pozew musi zawierać wnioski o rozstrzygnięcie pozostałych kwestii okołorozwodowych tj. władzy rodzicielskiej,  miejsca zamieszkania dzieci, kontaktów z drugim rodzicem i sposoby partycypowania rodziców w kosztach utrzymania dzieci. Może zawierać wniosek o pozostawienie obojgu rodzicom pełni władzy rodzicielskiej, lub ograniczenie, lub pozbawienia władzy rodzicielskiej. Można także zażądać ustalenia opieki naprzemiennej.  W odniesieniu do kontaktów, na zgodny wniosek stron, sąd może zaniechać orzekania o nich, pozostawiają stroną możliwość bieżącego decydowania w tym przedmiocie. Dopuszczalne jest też zwrócenie się o podział majątku, ale jedynie w sytuacji gdy strony uzgodniły już wszystkie szczegóły. 

 

rozwodząca się para

 

Jakie dokumenty dołączyć do pozwu?

Do pozwu rozwodowego należy załączyć oryginał odpisu zupełnego aktu małżeństwa, a także odpisu aktu urodzenia małoletnich dzieci. W razie ustanowionej rozdzielności majątkowej potrzebny będzie stosowny akt notarialny lub orzeczenie sądu. Przy występowaniu o alimenty ważne będą dokumenty potwierdzające poziom dochodów oraz dotychczas ponoszone koszty utrzymania dzieci. Warto również zawnioskować o przesłuchanie w charakterze świadka osoby bliskiej rodzinie, która potwierdzi dotychczasowy sposób opieki nad dziećmi każdego z rodziców i ich wzajemne relacje.